Previous Next

Проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи»

12–13 листопада 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка в рамках реалізації проекту Еразмус+ Жана Монне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи».

 

Організаторами конференції є кафедри педагогіки й менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ННІ педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Співорганізаторами конференції є наукові партнери Університету: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації. Конференція відбулася за участю Національного Еразмус+ офісу в Україні, Житомирського державного університету імені Івана Франка, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Вищої школи управління та адміністрації та Вищої технічної школи в Ополє (Польща), Вищої школи економіки та менеджменту публічної адміністрації в м. Братислава (Словаччина), музичної школи «Петар Стоянович», м. Уб (Сербія), ліцею Rostand в Chantilly (Франція), Oekraїense School (Нідерданди), Шандунського педагогічного університету (КНР), Ферганського державного університету та Андижанського сільськогосподарського і агротехнологічного інституту (Узбекистан), Державної установи «Палац дітей і молоді «Золак» м. Мінська (Білорусія), ФАО НЦПК «Өрлеу» ІПКПР по Туркестанскій області і м. Шимкент (Казахстан).

Конференція об’єднала понад 280 учасників з майже 40 українських і закордонних академічних інституцій та закладів шкільної і позашкільної освіти, представники яких взяли участь в обговоренні проблем та перспектив розвитку дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, вищої освіти та освіти дорослих у ХХІ ст.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись: ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Олегович Лянной, який наголосив на важливості обговорення нагальних проблем розвитку освіти в умовах пандемії COVID-19; директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор Світлана Миколаївна Кондратюк акцентувала увагу на досягненнях Університету в галузі докторської освіти та науковій діяльності; перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор Пшенична Любов Василівна, яка наголосила на важливості конференції для обговорення питань академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу та наукової діяльності в університеті.

На пленарному засіданні конференції наукові доповіді представили кандидат наук з державного управління, професор, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Л. В. Пшенична («Менеджер та його місце в моральному житті особистості та колективу»), доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Н. М. Авшенюк («Інституційна акредитація як ключовий механізм забезпечення якості вищої педагогічної освіти у Великій Британії»), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка О. Є. Антонова («Акредитація освітніх програм PhD: проблеми, помилки, уроки»), доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка М. А. Бойченко («Цифрове навчальне середовище: виклики та загрози для закладу вищої освіти»), доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, головний науковий співробітник Відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України О. А. Заболотна («Джерела інформації для порівняльно-педагогічного дослідження: як зробити його якісним та академічно-доброчесним»), кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Н. В. Коваленко («Професійна ідентичність майбутніх вчителів в умовах глобальних викликів»), завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України О. І. Локшина («Навички для ХХІ століття: орієнтири світової спільноти»), доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Г. Ю. Ніколаї («Музично-педагогічний контент освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії мистецького профілю»), доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка О. І. Огієнко («Освіта дорослих: сучасні виклики та перспективи»), аспірант ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Рохас Галік Мануель Андрес («Регіональні проблеми скрипково-виконавської підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва»), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. А. Сбруєва («Інклюзивне академічне середовище як чинник підготовки PhD»), доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Л. А. Семеновська («Шляхи вдосконалення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії: з досвіду роботи»), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка О. М. Семеног («Концепт «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі»), действительный член МПА РФ, академик, руководитель Ферганского филиала центра формирования гражданского общества (Узбекистан) Н. С. Темиров («Государственная образовательная политика – гарант инновационного образования»), кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти О. В. Гузенко («Здоров’язбережувальне середовище як умова якісної організації освітнього процесу у ЗЗСО»), кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка І. А. Чистякова («Напрями діяльності Асоціації педагогічної освіти в Європі»).

У межах конференції відбулося засідання круглого столу зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-наукової програми третього (докторського) рівня вищої освіти 011 Освітні, педагогічні науки. Усі учасники акцентували на необхідності періодичного оновлення ОНП відповідно до потреб та запитів роботодавців і аспірантів. Обговорювалися зміни, запроваджені в освітньо-наукову програму протягом 2019-2020 н.р., зокрема щодо розширення кола вибіркових курсів та посилення змістової складової, спрямованої на вдосконалення інноваційних навичок майбутнього доктора філософії. Наголошувалося на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Актуальними напрямами обговорення на конференції стали такі аспекти, як педагогічні інновації в сучасній системі початкової освіти; сучасні тенденції розвитку початкової освіти в європейських країнах; проблеми розвитку критичного мислення молодших школярів у контексті реалізації концепції Нової української школи; теоретико-методологічні засади крос-культурної взаємодії; проблеми використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти України та світу; визначення викликів сучасної вищої освіти; тенденції реформування докторської підготовки в Європейському просторі вищої освіти; питання академічної доброчесності у вищій освіті; проблеми розвитку дистанційного навчання; питання управління інноваційним розвитком закладу освіти; проблеми оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця; питання освіти обдарованих школярів у вітчизняному та міжнародному контекстах; актуальні проблеми інклюзивної освіти в контексті інноваційного розвитку; проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників; питання розвитку освіти дорослих.

Більш докладно інформацію про конференцію подано на сайті проєкту Програми Еразмус+ Жан Моне Модуль в СумДПУ імені А.С.Макаренка (https://jmm.sspu.edu.ua/index.php/naukovi-zakhodi/konferentsiji/konferentsiia-ed-21st-cent-2020/informatsiine-povidomlennia-ed-21st-cent-2020).


Надрукувати   E-mail