Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1.01. Філософія освіти
ОК 1.02. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 1.03. Основи інклюзивної освіти
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 2.01. Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
ОК 2.02. Психологія освіти
ОК 2.03. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей
ОК 2.04. Теорія і технологія розвитку дитячої художньої творчості
ОК 2.05. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
ОК 2.06. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції
ОК 2.07. Технологія формування екологічної культури у дошкільників
ОК 2.08. Методика викладання у ЗВО педагогіки дошкільної освіти
ОК 2.09. Методика викладання у ЗВО методик дошкільної освіти
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1.1. Вибір за блоками
Блок 1. Додаткова спеціальність 013 Початкова освіта
ВБ 2.10. Технології вивчення галузі «Українська мова та література»
ВБ 2.11. Технології вивчення галузі «Математика»
ВБ 2.12. Технології вивчення галузі «Природознавство»
ВБ 2.13. Здоров’язбережувальні технології виховання у початковій школі
ВБ 2.14. Технології викладання англійської мови у початковій школі
Блок 2. Додаткова спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія)
ВБ 2.10. Логопедія з практикумом
ВБ 2.11. Основи дефектології та логопедії
ВБ 2.12. Ігрові технології в логопедичній роботі
ВБ 2.13. Актуальні проблеми дефектології і спеціальної освіти
ВБ 2.14. Спецкурс з корекційної педагогіки
2.1.2 Вибір із переліку
ВБ 2.15. Інформаційні технології в освіті /// Мультимедіа в освіті
ВБ 2.16. Технологія педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті /// Методологія і методи науково-педагогічних досліджень
3. Практична підготовка
ПП 3.01. Асистентська практика у ЗВО
ПП 3.02. Виробнича педагогічна практика у ЗДО
4. Підсумкова атестація
ПА 4.01. Підготовка магістерської роботи /// Комплексний кваліфікаційний іспит з фахових дисциплін
ПА 4.02. Підсумкова атестація