Перелік компонентів освітньо-професійної програми

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК 1 Філософія освіти
ОК 2 Психологія освіти
ОК 3 Інформаційні технології в освіті
ОК 4 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 5 Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
1.2. Цикл професійної підготовки
ОК 6 Методологія психолого-педагогічного дослідження у спеціальній педагогіці та психології
ОК 7 Медико-біологічні проблеми спеціальної та інклюзив-ної освіти дітей з психофізичними порушеннями
ОК 8 Сучасні методології та методики тифлопсихології, сурдопсихології, тифлосурдопсихології
ОК 9 Сучасні методології та методики тифлопедагогіки з методикою викладання дисципліни
ОК 10 Сучасні методології та методики сурдопедагогіки з методикою викладання дисципліни
ОК 11 Спеціальні предметні методики та педагогічні технології навчання та виховання дітей з порушеннями зору та(або) слуху
ОК 12 Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями зору
ОК 13 Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб із порушеннями слуху
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1. Дисципліни вільного вибору студентів
ВБ 1 Психолого-педагогічне, логопедичне вивчення та проектування моделі супроводу розвитку дітей /// Нормативно-правові основи психолого-педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями здоров’я
ВБ 2 Актуальні питання менеджменту спеціальної та інклюзивної освіти /// Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю
ВБ 3 Методика розвитку слухового сприймання та переклад українською жестовою мовою в інклюзивній освіті /// Інноваційні технології вивчення, навчання та виховання дітей в системі спеціальної та інклюзивної освіти
ВБ 4 Методика навчання незрячих читанню та письму /// Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб з тяжкими порушеннями мовлення
ВБ 5 Корекційно-розвивальні методики супроводу осіб зі складними та системними порушеннями /// Музична освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку
3. Практична підготовка
ПП 1 Науково-виробнича (асистентська) практика у ЗВО
ПП 2 Виробнича (педагогічна) практика у спеціальних закладах освіти (центрах) для дітей з порушеннями зору
ПП 3 Виробнича (педагогічна) практика у спеціальних закладах освіти (центрах) для дітей з порушеннями слуху
4. Підсумкова атестація
ПА 1 Підготовка магістерської роботи
ПА 2 Підсумкова атестація